Home > Nieuws > Verslag IPS Platform 4 oktober 2019

Verslag IPS Platform 4 oktober 2019

14 oktober 2019

Op 4 oktober was er weer een drukbezocht IPS Platform bij Phrenos in Utrecht met een volle agenda. Als eerste stelde Sarita Sanches zich voor. Sarita is een nieuwe collega bij Phrenos die zich rond IPS gaat bezighouden met de IPS-modeltrouwmetingen en het ontwikkelen en verder uitwerken van IPS-onderwijs. Voor dit laatste onderwerp deed ze een oproep voor deelname aan een werkgroep om samen met belangstellenden voor IPS-O dit onderwerp verder uit te werken.

Aandacht voor publicaties over IPS

In juni is in Psychiatric Rehabilitation Journal online een artikel gepubliceerd met als titel: Individual placement and support in the Netherlands: Past, present, and future directions. Het artikel geeft een weergave van de implementatie van IPS in Nederland, de huidige stand van zaken en (toekomstige) ontwikkelingen rond IPS in Nederland. Het artikel zal ook verschijnen in het tijdschrift met daarin een overzicht van de stand van zaken rond IPS in een aantal landen waar IPS is geïmplementeerd zoals Italië, Noorweggen, Spanje en Nieuw Zeeland. Een samenvatting van het artikel is te lezen onder de onderstaande link. Hier is ook mogelijk het artikel (tegen betaling) te downloaden.

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fprj0000372

Steeds meer mensen met een ernstige psychische aandoening aan het werk dankzij bewezen effectieve aanpak

Daarnaast werd er door Phrenos op 26 augustus een persbericht uitgebracht met daarin een overzicht van het aantal lopende IPS trajecten in Nederland en de resultaten van deze trajecten. Dit aan de hand van de IPS outcomedata die IPS-programma’s verzamelen en delen met Phrenos.

In het persbericht worden naast de uitkomsten ook een aantal belangrijke zaken en onderwerpen aangesneden. Veruit de meeste mensen met een psychische aandoening zijn niet verward en willen werken. Door middel van IPS zijn er in het eerste kwartaal van 2019 al meer dan 1000 mensen aan het werk. IPS wordt in Nederland nu ook uitgebreid voor de CMD doelgroep. Hierdoor wordt IPS ook beschikbaar voor mensen met bijvoorbeeld angststoornissen, depressie, persoonlijkheidsstoornissen en bipolaire stoornissen. Daarnaast is het van belang dat het succes van IPS toe te schrijven is aan de goede samenwerking tussen partijen om de arbeidsmarktparticipatie van mensen met een psychische aandoening te verhogen.

Presentatie over langetermijneffect van IPS Modeltrouw op de uitkomsten van IPS-trajecten (Lars de Winter)

Lars de Winter gaf na eerdere presentaties over de IPS outcome data nu een presentatie over het langetermijneffect van IPS Modeltrouw op de uitkomsten van IPS-trajecten. Lars is bezig hier een artikel over te schrijven. Aanleiding hiervoor was dat uit onderzoek bekend is dat een goede modeltrouw leidt tot betere IPS-uitkomsten maar dat dit momentopnamen zijn. Door te kijken over een langere periode naar meerdere modeltrouwmetingen en uitkomsten per instelling heeft hij inzicht gegeven in hoeverre verbetering in IPS-modeltrouw bijdraagt aan verbetering in de werkuitkomsten.
Zijn eerste conclusies zijn:
• Verbetering in modeltrouw leidt tot verbetering in werkuitkomsten ongeacht het niveau van modeltrouw dat een organisatie al heeft.
• Er is dus te allen tijde nog verbeterpotentie en het blijft zinvol om verbetering na te streven, ook als je al hoog scoort.
• IPS werkuitkomsten verbeteren sterk na 1,5 jaar IPS binnen organisatie: implementeren kost dus tijd, maar is de moeite waard.

Het artikel over dit onderwerp is in de maak en zal deze maand worden ingediend voor publicatie in een internationaal vakblad.

Bekijk de presentatie van Lars de Winter

Regionale samenwerking tussen GGZ-UWV en Gemeenten

Voor de pauze werd er nog kort stilgestaan bij de regionale samenwerkingsprojecten tussen GGZ-UWV en gemeenten. Veel projecten zijn of worden op dit moment afgerond. Op 21 november is er een leerbijeenkomst in Zeist van 11.30 tot 16.00 uur in Hotel Theater Figi. De staatssecretarissen van SZW Tamara van Ark en VWS Paul Blokhuis openen deze leerbijeenkomst. Veel IPS-programma’s hebben ook geparticipeerd in deze samenwerkingsprojecten.

Leen Verzendaal gaf als een van de projectleiders een korte toelichting op het project in Zuid-Kennemerland en IJmond. In de afgelopen week hebben zij een eenmalige uitgave uitgebracht Re>mind, een Glossy in het kader van het project in hun regio. Mensen kunnen de papieren versie bestellen via Leen Verzendaal

Download Re>mind

Vanuit de arbeidsmarktregio midden-Utrecht was er op 30 september een eindpresentatie van het project. In deze regio is er ingezet op samenwerking onder andere door de inzet van 8 IPS-trajecten en een werkgeverspilot samen met de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland. Met een animatie is de eindrapportage samengevat.

Op 18 juni j.l. is in een bestuurlijk overleg tussen de staatssecretarissen Tamara van Ark (SZW) en Paul Blokhuis (VWS) en (namens de 10 convenantpartners) GGZ NL, Divosa, UWV, Federatie Opvang, Phrenos en Mind, afgesproken dat de financiële ondersteuning van de regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen met 1 jaar wordt verlengd. Voor de extra ondersteuning is € 1 mln. beschikbaar (5 ton van elk ministerie). Op 11 juli is de Tweede Kamer hierover in een brief geïnformeerd. Alle 31 regio’s hebben inmiddels een aanvraag ingediend voor deze verlengde financiële ondersteuning.

In het platform van 15 mei 2020 zal er meer aandacht zijn voor andere projecten waar ggz-instellingen aan hebben meegedaan.

Delen kennis

Ten slotte werd een aantal onderwerpen besproken die bij de betrokken organisaties spelen en ontwikkeling zijn zoals bekostiging, de ontwikkeling van IPS-Onderwijs en de terugkoppeling van de werkgroep IPS in de basis ggz.

Volgende IPS platform

Op vrijdag 15 mei 2020 en op 2 oktober is er van 10.00-12.30 weer een IPS-platform. Mis het niet! Heb je een onderwerp dat je wilt agenderen voor het platform laat het weten aan Cris Bergmans (cbergmans@kcphrenos.nl)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

7 + 2 =